สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระบบทะเบียนวัดและพระ
วัดมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 42,468 วัด
  มหานิกาย 38,196 วัด
  ธรรมยุต 4,234 วัด
  จีนนิกาย 15 วัด
  อนัมนิกาย 23 วัด
พระอารามหลวง 310 วัด
  มหานิกาย 247 วัด
  ธรรมยุต 63 วัด
วัดราษฏร์ 42,158 วัด
  มหานิกาย 37,949 วัด
  ธรรมยุต 4,171 วัด
  จีนนิกาย 15 วัด
  อนัมนิกาย 23 วัด
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   25,786 วัด
วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   16,682 วัด