สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 43,855 วัด
  มหานิกาย 39,122 วัด
  ธรรมยุต 4,693 วัด
  จีนนิกาย 16 วัด
  อนัมนิกาย 25 วัด
พระอารามหลวง 311 วัด
  มหานิกาย 248 วัด
  ธรรมยุต 63 วัด
วัดราษฏร์ 43,545 วัด
  มหานิกาย 38,874 วัด
  ธรรมยุต 4,630 วัด
  จีนนิกาย 16 วัด
  อนัมนิกาย 25 วัด
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   26,578 วัด
วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   17,278 วัด